Dr. Liraz Lasry ד"ר לירז לסרי

Marketing – Lectures | Workshops | Consulting – שיווק

מחקר

תחומי מחקר שמעניינים אותי, ואשמח לשתף בהם פעולה:Dr Liraz Lasry Research
טרנדים והשפעות חברתיות, מיתוג, איתות זהות חברתית ואישית על ידי צריכת מותגים, התנהגות צרכנים, מתן ערך לצרכן
ערכים ומוסר בתחום השיווק

מחקר עבודת הדוקטורט שלי עסק בהשפעת מותגים על המשתמשים בהם, בהיבט התפיסתי וההתנהגותי.

כתבה על מחקר הדוקטורט שלי באתר דמרקר

ראיון מצולם איתי בנושא המחקר שערכתי על מותגים והשפעותיהם:

והנה התקציר מתוך המבוא לעבודה (בניסוחו האקדמי…)
החולצה התלבשה על הצרכן:
השפעת מותגים המבטאים זהות על המשתמש
אנשים משתמשים במותגים לא רק בשל תועלותיהם הפונקציונליות, אלא גם בשל תועלותיהם הסימבוליות. תועלותיו הסימבוליות של מותג מאפשרות למשתמש בו לבטא את זהותו.  בעוד שמרבית המחקרים הקודמים התמקדו בסיבות שבשלן אנשים משתמשים במותגים ובהשפעות שיש לשימוש במותגים על אחרים, מטרת מחקר זה היא לבחון האם, וכיצד, יכול מותג ליצור שינוי בהתנהגותו ובתפיסותיו של המשתמש עצמו, ולבחון את המנגנון העומד בבסיס ההשפעות הללו. המחקר הנוכחי מראה שהתנהגותם ותפיסותיהם של צרכנים תלויים ב"אישיות" המותג אותו הם צורכים ובניראותו החברתית. בנוסף בוחן המחקר הנוכחי את האפקטים הללו תחת תנאים שונים, כגון זהויות מותג רצויות ובלתי-רצויות, ושימוש במותג שלא מבחירה.
המחקר בנוי מסדרה בת שישה ניסויים, אשר תוכננו לבחון את שאלות המחקר. הניסוי הראשון (A) מראה ששימוש במותג משפיע על האופן בו המשתמש תופס את עצמו, הן כאשר השימוש (וביטוי הזהות) נעשה באופן פומבי והן כאשר הוא נעשה באופן פרטי (הגלוי לעיני המשתמש בלבד). בנוסף מראות תוצאות הניסוי הראשון שהשימוש במותג משפיע על תפיסתו העצמית של המשתמש אפילו כאשר הזהות, המבוטאת על ידי המותג, אינה נבחרת על ידי המשתמש, אלא נכפית עליו. הניסוי השני (B) משחזר את השפעות השימוש במותג על תפיסתו העצמית של המשתמש, ומרחיב את הממצאים בכך שהוא מדגים את השפעת השימוש במותג על התנהגותו בפועל של המשתמש. בנוסף מרמזות תוצאותיו של ניסוי B שהשפעת השימוש במותג על התנהגות המשתמש מתווכת על-ידי האופן שבו הוא תופס אחרים. הסברים חלופיים (דיסוננס, הטרמה ותגובתיות) נבחנים ונפסלים הן תיאורטית והן ניסויית (בניסויים C ו- D). לבסוף, ניסויים E ו- F בוחנים את אפקט התיווך באופן ישיר ומזהים את המנגנון העומד בבסיס התופעה: כאשר המשתמש עושה שימוש פומבי (גלוי לאחרים) במותג, הזהות שהוא מבטא באמצעות השימוש במותג משפיעה ישירות על תפיסתו את האופן בו אחרים מצפים ממנו להתנהג. תפיסה זו היא אשר משפיעה על התנהגותו. הממצאים מספקים לחוקרים, לקובעי מדיניות, לצרכנים ולמשווקים תובנות חדשות באשר להשפעות השימוש במותג(ים) על התנהגותו ותפיסותיו של המשתמש, ובאשר ליכולתו של מותג להשפיע על משתמשיו.

מודעות פרסומת